Naše usluge

Paket osnovnih informacija

Aktivno upravljanje obveznom mirovinskom štednjom

Informacije

  • U obvezni mirovinski fond uplaćuje se 5% od bruto plaće.
  • 4 su društva za upravljanje: AZ, Erste Plavi, PBZ CO, Raiffeisen OMF
  • Svako društvo ima po 3 kategorije fondova: A, B i C kategoriju

Ako sami ne odaberemo fond nakon prve zarađene plaće ili honorara, REGOS nas raspoređuje u jedan od fondova slučajnim odabirom.

Najčešće pogreške

  • Više od 90% osiguranika nije samo odabralo fond već je to za njih uradio REGOS.
  • Tek od 1.1.2019  po automatizmu se mlade osobe učlanjuje u fond A kategorije, ranije učlanjeni su i dalje u B kategoriji fondova

Odabir kategorije je najvažnija odluka obvezne mirovinske štednje. Kategorije se međusobno razlikuju po strukturi ulaganja i očekivanom prinosu. 
Posljedica lošeg odabira može biti i do nekoliko stotina tisuća manje kapitala pri odlasku u mirovinu.

Gdje uzeti poticaje i porezne olakšice

Poticaji na dobrovoljnu mirovinsku štednju

Država potiče dobrovoljnu mirovinski štednju (III stup) sa iznosom od 15%  na uplate do  663,61 €  (5.000 kn) godišnje.

Porezne olakšice za poslodavce na dobrovoljnu mirovinsku štednju

Poslodavac može svom zaposleniku neoporezivo uplatiti na njegovu dobrovoljnu mirovinsku štednju godišnji iznos do maksimalno  796,34 €  (6.000 kn)  godišnje.
Po isteku štednje  zaposlenik nema dodatnih poreznih obaveza na ove uplate.

Porezne olakšice na zdravstvena osiguranja

Poslodavac može za svog radnika ugovoriti dopunsko (pokriće participacija) i dodatno (viši standard usluga) zdravstveno osiguranje do ukupnog iznosa premije od 331,81 € (2.500 kn) godišnje. 

Kako smanjiti trošak participacija

Što su participacije ?

Usluge u javnom zdravstvenom sustavu podmiruju se 80% na teret sustava (HZZO) a 20% plaća korisnik kroz participaciju.

Trošak participacija iznosi od minimalnih 1,33 € (10 kn) participacija za pregled ili lijek na recept do maksimalnih 265,45 € (2.000 kn) za npr. bolničko liječenje.

Participacije možemo podmiriti izravnim plaćanjem troška ili ugovaranjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Najčešće pogreške

Ugovaranje police dopunskog zdravstvenog  osiguranja zbog pogrešnog uvjerenja o enormnim troškovima u slučaju bolesti. 
Maksimalni  trošak participacija po jednom bolničkom liječenju iznosi 265,45 € (2.000 kn).

Preporuka

Odluku o ugovaranju police dopunskog zdravstvenog osiguranja treba donijeti ovisno o dobi, zdravstvenom stanju i  troškovima participacija u prethodnom periodu.

  • polica s pokrićem do određenog limita (npr 398,17 € ili 3.000 kn) dostatna je zaštita za većinu prosječnih korisnika zdravstvenog sustava
  • za mlade osobe  prioritet bi trebala biti zdravstvena preventiva u odnosu na zaštitu od troška participacija
  • za starije i bolesne osobe svakako treba ugovoriti puno pokriće participacija

Zbrinjavanje obitelji uz II stup i osiguranje života

Prošlost

Od ranih 90-tih za zbrinjavanje obitelji u slučaju smrti  uglavnom se koristila polica mješovitog osiguranja života.

Sadašnjost

Danas je zbrinjavanje obitelji daleko jednostavnije i često nije  potrebno ugovarati policu  osiguranja života. 

Razlog je u obveznom mirovinskom fondu i  značajki da su sredstva u ovom fondu nasljedna u slučaju smrti osiguranika.

Svatko bi za početak trebao znati koliko ima trenutno sredstava u obveznom mirovinskom fondu. Ako iznos sredstava nije dovoljan za zbrinjavanje obitelji, dodatno se može ugovoriti polica osiguranja života.

Osiguranje života primarno je namjenjeno za zbrinjavanje obitelji. Ako imamo riješenu potrebu zbrinjavanja obitelji kroz mirovinski fond, za novu štednju ili investiranje postoje optimalniji proizvodi od osiguranja života.

Sigurnost doma

Stan

Zakonska obaveza upravitelja zgrade je osigurati samo zajedničke dijelove zgrade od osnovnih opasnosti, to su rizik požara i oluje. Zajednički dijelovi zgrade su fasada, krov, lift, hodnik.

Upravitelji mogu zajedničkom policom dodatno osigurati i građevinski dio stanova, stvari u stanovima te ugovoriti pokriće rizika od potresa. 

Kako bi bili sigurni da imamo potrebnu razinu zaštite, neophodno je od upravitelja saznati koja  pokrića je ugovorio zajedničkom policom osiguranja zgrade. Privatnom policom zatim možemo prilagoditi razinu zaštite prema potrebama i mogućnostima.

Kuća

Vlasnici kuće nemaju zakonsku obavezu osiguranja imovine.
Vlasnik sam odlučuje hoće li  imovinske rizike preuzeti na sebe ili ih uz plaćanje premije  osiguranja može prebaciti na osiguravatelja.

Štednje i investiranje

Razlike

Štednja je usmjerena na stvaranje akumulacije novca s naglaskom na sigurnost. Od štednje se ne očekuje da novac stvara novu vrijednost, cilj je sačuvati realnu vrijednost novca, odnosno barem pobjediti inflaciju.

Investiranje za cilj ima ostvarivanje prinosa od novca, investitor očekuje da novac radi za njega i stvori novu vrijednost. Pri tome ulozi mogu biti nisko i visoko rizični te nose rizik smanjenja vrijednosti, ako ne i potpunog gubitka.

Aktualni podaci

Štednja u banci je najprisutniji oblik štednje kućanstava.

Kamate na štednju u banci su na povijesno najnižim razinama, kreću se od negativnih kamata do razine od 0,1 % godišnje. 

Obzirom da kamata na štednju u banci ne pokriva niti inflaciju,  preporuka je informirati se i o drugim vrstama štednih proizvoda s garantiranim prinosima.

Moguća alternativa za niske  kamate u banci je i preusmjeriti štednju u neki od investicijskih proizvoda. Ova opcija je samo za one koji očekuju više prinose i mogu si priuštiti ulagački rizik.

money, home, coin

Vremenska vrijednost novca

Albert Einstein

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn’t, pays it.”

“Složeno ukamaćivanje je 8. svjetsko čudo. Onaj tko razumije složeno ukamaćivanje, zarađuje. Onaj tko ne razumije, plaća.”

Vremenski horizont

Shvaćanje vremenskog horizonta novca je najvažnija spoznaja osobnih financija.
Suština ove spoznaje nam govori da je za investicijski rezultat važnije koliko vremena imamo ispred  sebe od ukupnog iznosa kojeg investiramo.

Primjer dva različita pristupa investiranju

1. pristup –  rani start i kraći period izdvajanja.
Start u dobi 25. godina i uplate po 1000 EUR svake godine kroz slijedećih 10 godina.
Ukupna uplata 10.000 EUR.

2. pristup – kasniji start i duži period izdvajanja.
Start u dobi 35. godini i uplata po 1000 EUR svake godine kroz slijedećih 30 godina.
Ukupna uplata 30.000 EUR.

Investicijski rezultat u dobi od 65 godina uz godišnji prinos od 6,5%:
Rani start 89.257 EUR
Kasniji start 86.375 EUR

Vremenski horizont iz ovog primjera ukazuje nam da je veća vrijednost u 10 dodatnih godina trajanja investicije nego u 20.000 EUR dodatnih uplata.